Przeglądarka, z której korzystasz ma wyłączoną obsługę JavaScript. Prosimy, włacz obsługę JavaScript, by ulepszyć wyświetalnie.

Nie tylko dla przyrodników!

oferta na rok 2023

Cennik Warsztatów w roku kalendarzowym 2023

Cena warsztatów

Ceny w zależności od liczby uczestników:
liczba osób 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
cena od osoby 884 868 853 840 828 817 807 797 789 780 773 765 759 752 747 741 736 731 726 721 717

Uwaga:

Za­ję­cia dla grup li­czą­cych wię­cej niż 40 uczest­ni­ków pro­wa­dzi­my w dwóch mniej­szych gru­pach, je­dnak ce­na jest wów­czas wyż­sza. Przy­kła­do­wo: gru­pa li­czy 46 osób. Wów­czas za­ję­cia pro­wa­dzo­ne są w dwóch gru­pach po 23 oso­by i od­płat­ność jest li­czo­na jak za gru­pę 23 oso­bo­wą (czy­li 840 zł).

Po­da­ne w po­wyż­szej ta­be­li ce­ny obej­mu­ją 14 go­dzin za­jęć dy­dak­tycz­nych, trzy po­sił­ki dzien­nie (od ko­la­cji w po­nie­dzia­łek do śnia­da­nia w pią­tek), noc­le­gi. Są to nie­peł­ne czte­ry do­by. Je­den opie­kun na 15 uczes­tni­ków nie pła­ci za udział w War­szta­tach. Po­zos­ta­li opie­ku­no­wie oraz kie­row­cy pła­cą za ca­ły po­byt 50% ce­ny, któ­rą pła­ci mło­dzież. Gru­py po­zos­ta­ją­ce na war­szta­tach dłu­żej i re­a­li­zu­ją­ce włas­ny pro­gram do­pła­ca­ją 140 zł od oso­by za do­bę (śnia­da­nie – 30 zł, obiad – 30 zł, ko­la­cja – 30­ zł, noc­leg – 50 zł). Pro­wiant na dro­gę kosz­tu­je 30 zł. Jest mo­żli­wość przy­go­to­wa­nia po­sił­ków we­ge­ta­riań­skich (bez do­płat), oraz in­nych (np. bez­glu­te­no­wych, bez­lak­to­zo­wych) – do­pła­ta 5 zł za każ­dy po­si­łek.

W przy­pad­ku krót­sze­go po­by­tu lub re­zy­gna­cji z części świad­czeń każ­do­ra­zo­wo po­trze­bna jest in­dy­wi­du­al­na kal­ku­la­cja.

Ist­nie­je mo­żli­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia do­dat­ko­wych za­jęć o bur­szty­nie (ce­na 300 zł, 1 godzina). Wię­cej w za­kład­ce zajęcia.

Dofinansowanie

O do­fi­nan­so­wa­nie moż­na st­arać się w Wy­dzia­le Och­ro­ny Śro­do­wis­ka Urzę­du Gmi­ny, Urzę­du Mias­ta czy Staro­stwa Po­wia­to­we­go. Źród­łem do­ta­cji mo­że być też Wo­je­wódz­ki Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wis­ka i Gos­po­dar­ki Wod­nej lub fun­du­sze unij­ne. Na­le­ży py­tać o moż­liw­ość do­fi­nan­so­wa­nia edu­ka­cji przy­rod­ni­czej lub eko­lo­gicz­nej. O do­ta­cję mu­si wys­tą­pić szko­ła i zwy­kle po­win­na to zro­bić z du­żym wy­prze­dze­niem.